Residual Protein 2,6-Sialyltransferase

ELISA kit for determination of 2,6-Sialyltransferase