Endoproteinase LysC, rec. mutant

from Pichia pastoris